Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on laadittu henkilötietolain (10 ja 24 §) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukaisesti, ja se koskee Nordbank.fi-verkkosivuston käyttäjiä.

1. Rekisterinpitäjä

Nordbank.fi-verkkosivustoa hallinnoivat sen ylläpitäjät.

2. Rekisterin nimi

Nordbank.fi asiakas- ja käyttäjärekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena toimii rekisteröidyn antama suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu, kuten asiakassuhde tai muu vastaava suhde. Tietojen käsittelyn ensisijaisena tarkoituksena on yhteydenpidon ylläpitäminen asiakkaiden kanssa, asiakassuhteiden hoitaminen, digitaalisten tuotteiden toimitus sekä markkinointi ja tiedottaminen uusista tuotteista tai palveluista.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan muun muassa henkilön nimi, yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite), mahdollinen yrityksen nimi ja yhteystiedot, palveluiden tilaustiedot sekä laskutus- ja maksutiedot. Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista asiakassuhteen ylläpitämiseksi tai muun käsittelyn perusteen vaatiman ajan.

5. Tietojen keräämisen tavat

Tiedot kerätään suoraan asiakkaalta verkkolomakkeiden, sähköpostiviestien, sosiaalisen median kanavien, sopimusten sekä muiden vastaavien asiakkaan itse antamien tietojen kautta.

6. Tietojen luovutus ja siirto

Kerättyjä henkilötietoja käsitellään ainoastaan Nordbank.fi-sivuston ylläpidon toimesta, eikä tietoja jaeta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen perusteet

Käsittelemme rekisteritietoja huolellisesti, ja tiedot suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Fyysisen ja digitaalisen tietoturvan varmistamiseksi käytämme ajantasaisia menetelmiä. Vain valtuutetut henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin, ja he ovat vaitiolovelvollisia.

8. Oikeus tarkastaa ja korjata tietoja

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjausta tai täydennystä. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joka vastaa pyyntöihin GDPR:n mukaisessa määräajassa.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä sekä käyttää muita GDPR:ssä määriteltyjä oikeuksia, kuten käsittelyn rajoittamista. Kaikki tällaiset pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Nordbank.fi-sivuston henkilötietojen käsittelyn periaatteita ja käytäntöjä. Pyrimme varmistamaan, että kaikki henkilötiedot käsitellään lainmukaisesti, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi, kunnioittaen yksilöiden yksityisyyttä ja tietosuojaoikeuksia.

Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidyn pyyntöihin henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määrittelemässä ajassa, pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tämä takaa, että rekisteröidyt voivat tehokkaasti valvoa heitä koskevien tietojen käsittelyä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely ei ole GDPR:n mukainen, hänellä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Suomessa tämä viranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietosuojaselosteen muutokset

Nordbank.fi pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan. Kaikista merkittävistä muutoksista ilmoitetaan sivuston käyttäjille selkeästi, ja suosittelemme sivuston käyttäjiä säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen mahdollisten päivitysten varalta.

Yhteystiedot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä, mukaan lukien oikeudet tarkastaa, korjata, poistaa tietoja tai muut GDPR:ssä mainitut oikeudet, pyydämme ottamaan yhteyttä Nordbank.fi:n rekisterinpitäjään. Yhteystiedot: info@nordbank.fi

Tämän tietosuojaselosteen tavoitteena on varmistaa, että Nordbank.fi:n käyttäjien yksityisyys ja henkilötiedot ovat suojattuja ja että käyttäjät ymmärtävät oikeutensa ja velvollisuutensa liittyen heidän tietojensa käsittelyyn. Kiitämme luottamuksestasi ja sitoutumisestasi yksityisyytesi suojeluun käyttäessäsi sivustoamme.

NORDBANK
Logo